Fet kommune har fått 1,3 millioner kroner i prosjektstøtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til å gjennomføre en behovskartlegging for innføring av velferdsteknologi.

Midlene skal brukes til lønn for prosjektledelse, samt dekning av kostnader til drift og aktiviteter. Det skal blant annet holdes workshops for brukere og ansatte i alle deltakende kommuner hvor tjenestedesign blir benyttet som metode.

Får bedre grunnlagsdata
Dette passer som hånd i hanske med SOL-prosjektet, påpeker Anne Gunvor Nystrøm. Hun er helse- og omsorgsrådgiver i Fet kommune – og delprosjektleder for arbeidspakke 3 om Tjenesteinnovasjon i SOL-prosjektet
– Vi må gå dypere inn i kartleggingen av brukerne og deres behov og ønsker. Pengene fra Fylkesmannen gjør det mulig å gjennomføre en grundig kartlegging. De funnene vi gjør vil også komme andre kommuner til gode, understreker hun.

Nytt tanke- og arbeidssett
SOL-prosjektet søker å framskaffe økt kunnskap om brukeres og pårørendes behov og ønsker. Det trengs også en kartlegging av ansattes kompetanse på å involvere brukere. Det samme gjelder tjenestenes evne til å ta i bruk ny teknologi – og evne til å gi rom for reell brukermedvirkning.
– De gode eksemplene må formidles og kommuniseres slik at brukere, pårørende og ansatte i større grad gis støtte og legitimitet til å endre tanke- og arbeidssett. Det overordnede målet er å gjøre brukerne i stand til å kunne klare seg selv lengre, sier hovedprosjektledet Marit Heiberg.

Brukerne i fokus
SOL-prosjektet vil fremme økt oppmerksomhet hos brukere og deres pårørende om mulighetene for bedre livskvalitet gjennom bruk av velferdsteknologiske løsninger og nye kommunikasjonsflater med hjelpeapparatet.
De ansatte i tjenestene må bli bevisst på at brukeren alltid skal høres og at brukerens ressurser skal kartlegges og benyttes. Blant ledere og politikere trengs det økt forståelse av hva brukerne ønsker. Det er dessuten viktig å få fram at smart bruk av digital teknologi og smartere organisering også leder til bærekraftige tjenester.

Vil du vite mer? Kontakt Anne Gunvor Nystrøm